Úvod / Informace / Ochrana osobních údajů
Tlačiť

Ochrana osobních údajů

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom e-shopu www.parfumela.cz, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je:
longtime s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká Republika, IČO: 17772192, email: info@parfumela.cz, tel.: +421 948 140 175.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom – info@parfumela.cz lebo poštou na adrese sídla.

Nákup v našom e-shope, registrácia v e-shope a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Rozdelenie jednotlivých kategórii spracovania vašich osobných údajov podľa typu nášho vzájomného kontaktu.

E-SHOP


Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová schránka, adresa doručenia,  požívateľské meno.
Údaje o nákupoch, prihláseniach: údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky,  číslo účtu, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty), IP adresa,  webový prehliadač, dátum a čas registrácie..
Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Elektronický obchod: Spracúvame vaše fakturačné/dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav,  doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.
Registrácia: v e-shope www.parfumela.cz môžete nakupovať s registráciou, ktorú si vytvoríte pred samotným nákupom sekcii „môj účet“ alebo sa zaregistrujete pred vyplnením fakturačných údajov pred dokončením objednávky. Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie v e-shope www.parfumela.cz spracúvame na základe vášho súhlasu.  Registrácia pri nákupe v e-shope je dobrovoľná a nie je podmienkou pre nákup. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Marketing: Ak pri dokončení objednávky zakliknete políčko „Prajem si odoberať novinky (newsletter)“ budeme vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.
Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie v e-shope www.parfumela.cz a na účely marketingu je dobrovoľné.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?
Príjemcovia na základe osobitných zákonov: daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.
Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
- poskytovatelia IT služieb;
- spracovateľ účtovníctva;
- marketingové agentúry;
- poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

NEWSLETTER

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Identifikačné a kontaktné  údaje: adresa  elektronickej pošty, IP adresa a webový prehliadač zariadenia,  dátum a čas prihlásenia sa na odber informácií o novinkách a akciách.
Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Zasielanie newslettrov a marketingových informácií budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 3 roky od dátumu prihlásenia sa na odber noviniek.  Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.
Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely zasielania newslettrov a marketingových informácií je dobrovoľné.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
-    poskytovatelia IT služieb;
-    marketingové agentúry.
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

KONTAKTNÝ FORMULÁR A KOMUNIKÁCIA

Osobné údaje, ktoré spracúvame :
Kontaktné  údaje: meno, priezvisko,  poštová adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvádzané v zasielaných dokumentoch
Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti rôznymi elektronickým komunikačným kanálom – kontaktným formulárom, mailovou správou, telefonicky, poštou alebo prostredníctvom sociálnej siete. Osobné údaje vzájomného kontaktu s vami spracúvame na základe vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona.
Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vybavenia vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.
Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s vami je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na vašu žiadosť.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú:
-    poskytovatelia IT služieb;
- poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb;
- správca pošty.
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

POUČENIE O TOM AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na odvolanie súhlasu
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií  a súhlas s registráciou v e-shope www.parfumela.cz môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu longtime s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká Republika, IČO: 17772192, na našom webe prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na mailovú adrese info@parfumela.cz Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej správe, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k vašim osobným údajom
Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.
Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos vašich osobných údajov
Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.
Spôsob uplatňovania práv
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu longtime s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká Republika, IČO: 17772192, kontaktným formulárom na stránke www.parfumela.cz alebo elektronicky na emailovú adresu info@parfumela.cz.
Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platné od 25.5.2018

Prílohy

K článku nebyly přidané žádné přílohy.